Logotyp

Några av våra aktuella eller nyligen avslutade projekt

På dessa sidor finns information om några projekt relaterar till eller bygga på vår verksamhet vid Hammarby Sjöstadsverket

Andra större projekt som genomfördes vid Hammarby Sjöstadsverket är bl.a.:

 • Systemförslag för rening av läkemedelsrester och andra prioriterade svårnedbrytbara ämnen
 • R3Water - Demonstration of innovative solutions for Reuse of water, Recovery of valuables and Resource efficiency in urban wastewater treatment
 • Ombyggnad av aktivslam reningsverk till MembranBioReaktor
 • Softsensor
 • ReUse - Utveckling och optimering av vattenreningsprocesser och -system för en uthållig återanvändning av renat avloppsvatten i samhället
 • Effektivisering av biogasproduktion
 • Anammoxteknik för kvävereduktion
 • Silvernanopartiklar i reningsverk
 • Membrandestillation för uppkoncentrering/rening av olika vattenströmmar
 • Minska utsläppen av växthusgaser från svensk hanteringen av avloppsvatten och avloppsslam
 • ITEST - energieffektivare och förbättrat avloppsrening genom använding av spillvärme
Kontakt: Christian Baresel, 010-788 6606, christian.baresel@ivl.se
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL