Logotyp

Förstudie läkemedelsrening Sundsvall

Recipientpåverkan, behov av avancerad rening och integrering i Sundsvalls framtida avloppsvattenhantering

Under 2019 - 2021 genomförde MittSverige Vatten & Avfall i samarbete med WSP Environmental och IVL Svenska Miljöinstitutet en förstudie med syfte att utreda behovet av läkemedelsrening vid de tre största reningsverken i Sundsvall samt vid ett nytt centraliserat reningsverk och om behovet fanns utreda förutsättningar för att bygga ut för avancerad rening vid antingen tre reningsverk eller vid ett stort. Projektet genomfördes med finansiellt stöd av Naturvårdsverket.

Några slutsatser är:

  • En läkemedelsre­ning utifrån recipientpåverkan bedöms inte som nödvändigt förutom för Tivoli ARV där etinylöstra­diol och eventuellt oxazepam riskera att påverka Sundsvalls­fjär­den negativt vid nuvarande drift. Vid implementering av kväverening bedöms dock påverkan av etinylöstradiol reduce­ras. För reduktion av oxazepam räcker dock inte kväverening och en kompletterande rening för reduktion av läkemedelsrester kan behövas.
  • Om avancerad rening ändå ska implementeras visar kostnadsberäkningarna för de olika scenarierna tydligt att en implementering av läkemedelsrening vid ett nytt centraliserat reningsverk blir billigare än investering vid de tre befintliga reningsverken.
  • Även driftkostnaderna per år beräknas vara högre sammanslaget för de tre befintliga verken (>5,5 Mkr/år) än för Kubikenborg ARV (>2,8 Mkr/år).
  • Specifika kostnader för en avancerad rening som inkluderar både investerings- och driftkostnader vid det tre befintliga reningsverken respektive ett centraliserat verk beräknas till 0,8 kr/m³ respektive 0,4 kr/m³.
  • Jämfört med kostnader för huvudreningen (konventionell rening) skulle driftkostnaden öka med 9 - 27 % vid de olika anläggningarna. Investeringen i en avancerad rening skulle utgöra <2 % av totalinvesteringen för Kubikenborg ARV och 9 - 13 % av nyinvesteringen vid de tre befintliga reningsverken.

En erfarenhet från det genomförda projektet är att det ur ett miljöjuridiskt perspektiv finns försvårande omständigheter att identifiera en relevant reningsnivå av läkemedelssubstanser utifrån ett recipientperspektiv. Oklarheter finns kring hur stor påverkan (försämring) av recipienten som är acceptabel eller innebär ett äventyrande av möjligheterna att uppnå rätt kvalitet på vattenmiljön. Därmed är det en oklarhet kring skäligheten att investera i en viss nivå av rening, utifrån ett recipientbehov, och den kommer att finnas tills dess att ett antal frågetecken utretts kring den svenska implementeringen av icke-försämringskravet inom svensk vattenförvaltning.

Projektdokumentationen finns här:

Kontakt:

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL